^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Snmka obrazovky 2023 01 25 162931

 

Jasličková pobožnosť

Jasličková pobožnosť sa v našom kostole Božského Srdca Ježišovho konala na sviatok sv. Štefana. Zúčastnili sa jej deti z materskej a základnej školy. Deti si pre Ježiška a veriacich pripravili krásny program v podobe scénky, piesní a básní. Tento program bol obohatený aj hrou na heligonkách, ktorý nám stvárnili naši heligonkári. Na záver nám všetkým poprial p. farár a p. katechétka Krásne prežitie Vianočných sviatkov.

Fotky tu:

IMG 4621 800x600

 

Vianočná besiedka

Rok 2022 nám priniesol do našej materskej školy veľa radosti a dobra. Z toho dôvodu sme sa rozhodli nimi obdarovať aj našich rodičov, starých rodičov i iných rodinných príslušníkov. Detský spev sa ozýval budovou materskej školy dňa 20. 12. 2022. Deti z triedy Lienok a Usilovných včielok si pripravili zaujímavý vianočný program v podobe básní, piesní a tancov. Tento rok sa prostredníctvom pripravených kostýmov premenili na anjelov a pastierov. Záver programu tvorili vinše a priania šťastných a veselých vianočných sviatkov. Ďakujeme za potlesky, ktoré vyčarili našim deťom úsmevy na tvárach počas koncoročných chvíľ strávených v materskej škole. Veríme, že ich radosť neopustí ani na budúci rok.

Fotky tu:

 10c7d18f730a7bbb951d4ba59bee0ff5.0

 

OZNAM

Riaditeľské voľno

Riaditeľka ZŠ s MŠ, Lomná 36 podľa  § 3  ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách,  na praktických školách,   na odborných učilištiach a na jazykových školách informuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna deťom a žiakom školy na deň 22.12.2022 z prevádzkových dôvodov.

 

Školský klub detí, školská jedáleň a materská škola v tento deň nebudú v prevádzke.

Vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách v pondelok 09.01.2023.

 

 

Pečenie medovníkov

Keďže sa blížia Vianoce, tak ako naše mamičky, aj my sme sa pustili do pečenia medovníkov. Porozprávali sme sa o surovinách, ktoré potrebujeme na prípravu medovníkového cesta. V triedach Lienky a Usilovné včielky to dnes voňalo medom, škoricou a anízom. Deti s radosťou vaľkali a vykrajovali medovníkové figúrky. Všetky deti piekli medovníky s veľkou láskou a vložili do nich kus svojho srdiečka, lebo vedeli, že ich podarujú svojim najbližším. Fotky tu:

317904181 5971465886252352 7854173414785149015 n

 

 A opäť je tu Mikuláš

Deň Sv. Mikuláša je obľúbený sviatok všetkých detí. Deti tichučko sedeli a čakali, až zrazu počuli zvonček a do triedy prišiel Mikuláš. Detské očká sa rozžiarili. Vítali ho pesničkami, básničkami. Celý týždeň sa pripravovali na Mikuláša. Vyrábali mikulášske čižmičky, sane, Mikulášov. Prostredníctvom aktivít sa dozvedeli, kto to bol a či naozaj žil sv. Mikuláš. Pomáhal chorým ľuďom, bol láskavý, milý a spravodlivý. Najviac ho preslávil skutok, keď trom chudobným dievčatám, ktoré nemali peniaze na vydaj hodil každej jednej do okna mešec peňazí. Pravdepodobne od tohto skutku sa odvinul zvyk dávať na Mikuláša deťom darčeky. Fotky tu:

20221202 094244 800x600

 

Deň veselých zúbkov

Dňa 24.11. 2022 sme v našej MŠ usporiadali Deň veselých zúbkov. Deti si spolu s M.Jarošom zaspievali pieseň, spoločne si vytvorili zúbky a naučili sa správny postup umývania. Boli vedené k dodržiavaniu hygienických návykov, ako správne používať hygienické potreby. Zopakovali sme si ako sa správne starať o zúbky, koľkokrát si ich máme umývať, čo všetko treba robiť, aby boli čisté, zdravé a pekné.

fotky tu:

20221124 100603 800x600

 

 

                                  Malý dopraváčik

Dopravný týždeň priniesol do materskej školy veľa radosti. Deti mali možnosť identifikovať rôzne dopravné prostriedky a určiť miesto ich pohybu. Dopravné prostriedky boli deťom sprístupňované ilustráciami, zvukmi a najvzácnejšou vlastnoručnou tvorbou. Vyrobené loďky, autá, lietadlá, vzdušné balóny a dopravné značky zdobili obe naše triedy. Deti si počas prežitých dní v materskej škole rozvíjali jemnú motoriku a slovnú zásobu. Výsledkom bola okrem iného aj ich spoločná výtvarná práca. Hra na cestovanie v dopravných prostriedkoch ich viedla k uvedomeniu si, ako sa vhodne správať počas jazdy. Dôležitosť bezpečného správania sa v role chodcov a cestujúcich pokladali deti za rovnako dôležité. Nezabúdali sme ani na pozorovanie okolia materskej školy a dopravného značenia počas vychádzky. Veríme, že nadobudnuté skúsenosti preukážu aj v reálnom živote.

Fotky tu:

20221114 081013 800x600

 

Evička nám ochorela

Zdravie má nevyčísliteľnú hodnotu, ktorú treba deťom približovať už od útleho veku. Práve z toho dôvodu k nám do materskej školy zavítala 9. 11. 2022 bábika Evička, prostredníctvom ktorej si deti uvedomili dôležitosť dodržiavania bezpečnosti pri každodenných činnostiach v materskej škole a v domácom prostredí. Deťom boli pútavým spôsobom nastolené situácie, ktoré si vyžadovali rôzne riešenia, ako napríklad ošetrenie zlomeniny, krvácajúcej rany a poštípanie hmyzom. Deti sa hrali na záchranárov a navzájom si ošetrovali „rany“, čím nadobúdali základné zručnosti potrebné pri poskytovaní prvej pomoci. Významným posolstvom bolo aj uvedomenie si potrebnosti bezpečného správania sa ako prevencie predchádzania úrazov. Maľovanie obrázkov zobrazujúcich nebezpečné situácie, diskutovanie o nich tvorili taktiež náplň dňa a prispeli k splneniu stanovených cieľov.

 Fotky tu:

20221110 095033 800x600

 

Deň materských škôl

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Tento významný deň, nielen pre materské školy, ale aj pre náš štát sa organizuje každoročne 4. novembra. Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswicková. Deti spolu s p. učiteľkou vytvorili logo dňa materskej školy, pri ktorom si vypočuli aj jej hymnu. Deti tento deň strávili v radosti plných hier, súťaží, piesní aj tancov.

                                                                                             Fotky tu:

20221118 121052 800x600

 

Návšteva cintorína

November je mesiacom, kedy nielen myslíme na našich milovaných, o ktorých sme na tomto svete prišli. Je to však aj čas kedy môžeme vyprosovať milosti, odpustky pre duše v očistci. Aj deti z našej materskej školy  2. novembra navštívili cintorín. Zapálením sviece a modlitbou pri hlavnom kríži si uctili pamiatku zosnulých. Fotky tu:

 20221102 111203 800x600

 

Október - mesiac úcty k starším

V našej materskej škole vedieme deti k úcte k starším. Vyjadrením úcty je i každoročné stretnutie s niektorými babkami a dedkami z našej obce. Dňa 27.10.2022 sme privítali v našej materskej škole babku Annu Majcherovú, ktorá im priniesla na ukážku kolovrátok a detský kroj, ktorý si aj vyskúšali. Deti sa s babkou porozprávali, kládli jej rôzne otázky, na ktoré im pohotovo odpovedala. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozdravili babku piesňami, básňami, tančekom a dramatizáciou rozprávky O repe. Ocenením bol pre nich veľký potlesk. Babku sme dojali a za pozvanie nám veľmi pekne poďakovala. Dúfam, že v tejto tradícii budeme pokračovať a o rok sa stretneme s ďalšími občanmi obce. Fotky tu:

995d2716a61e3dadcb3ca5b546da39d5.0

 

Medzinárodný deň školských knižníc

MDŠK sa nesie v duchu priblížiť knihu a čítanie každému. Dňa 21.10.2022 si tento deň naši škôlkari pripomenuli výstavou s názvom Moja naj kniha. Deti si priniesli do škôlky svoje najobľúbenejšie knihy, ktoré boli vystavené v knižnom centre. Sme v dobe, keď informačné technológie vytláčajú ozajstnú knihu z našich rúk, preto sme radi, že sa ešte nájdu deti, ktoré veľmi radi počúvajú rozprávky a majú svoje obľúbené rozprávkové knižky. Naša materská škola zorganizovala v priebehu dňa viacero aktivít ako dramatizáciu rozprávok, básní prostredníctvom ktorej deti prezentovali svoju fantáziu, tvorivosť. Fotky tu:

 20221021 105401 800x600

 

Jesenná turistická vychádzka

Deti z triedy Včielky a triedy Lienky sa dňa 14.10.2022 zúčastnili turistickej vychádzky, kde spolu s pani učiteľkami objavovali krásy okolitej prírody. Deti pozorovali stromy, padajúce listy, ktoré si vyhadzovali a tešili sa z nich. Predškoláci spoznali aj krásu našej kaplnky. Cieľom turistickej vychádzky bolo zlepšiť fzyickú výkonnosť a vytrvalosť detí, a tiež získať poznatky o prírode prripravujúcej sa na zimu zážitkovým učením. Trávenie času na kopci ukončili pohybovými hrami, ako napríklad behom za šarkanom. Deťom sa turistická vychádzka veľmi páčila, čo usudzujeme z ich slovných vyjadrení po príchode do materskej školy. Fotky tu:

20221014 105341 800x600

 

Beseda s vedúcou školskej jedálne

Dňa 13.10.2022 sa deti z triedy „Lienka“ a z triedy „Usilovné včielky“ zúčastnili besedy ohľadom zdravého životného štýlu s pani vedúcou ŠJ Alenkou Špigútovou. Beseda bola sprevádzaná zábavnou a hravou formou. Prostredníctvom potravinovej pyramídy s deťmi poukázala na to, čo je zdravé, čo je menej zdravé a čo by mali z jedálnička vynechať. Deti sa ku všetkému spontánne vyjadrovali. Deťom sa tento spôsob výučby páčil, pretože ochutnali aj všelijaké dobroty a na záver si vymaľovali pracovný list so zeleninou, ktorý im pani vedúca pripravila. Samozrejme za odmenu dostali pomarančový džús a ovocie, s ktorým sa podelili. Ďakujeme za krásny zážitok. Fotky tu:

20221013 094443 800x600

 

Deň zdravia s vitamínmi

Dňa 11.10.2022 sa obidve triedy našej materskej školy "hrali" s vitamínmi. V triede Lienky rozvoniavalo rôzne ovocie ako: jablko, hrušky, slivky, banány, mandarinky. Deťom sa podarilo vytvoriť strom Slivky a Hrušky, z ktorého ochutnávali jeho plody. V triede Včielky mali Jablkový deň. Jablko je plod jesene, ktoré tvorilo súčasť dňa v našej materskej škole. Úsmevy na tvárach detí vyčarili zaujímavé aktivity súvisiace práve s jablkami. Od skorého rána ich vyrábali z papiera a následne zavárali do papierových fliaš. Na poznávaní jablka sa deti podieľali všetkými zmyslami, pretože ich pozorovali, ohmatávali, ovoniavali a ochutnávali. Získali tak zážitkovým spôsobom veľa informácií a poznatkov o tomto blahodarnom ovocí  z našich sadov. Hrali sa na pekárov, vytvárali z nich rôzne obrazce, obrysy tela a vypracovali pracovné listy prostredníctvom ktorých sa dozvedeli, že jablká môžu mať rôznu farbu a ich základnou súčasťou sú napríklad stopka a semená. Dôležitý nadobudnutý poznatok bol aj ten, že ich vidíme rásť na jabloni. Deti si okrem iného uvedomili aj prospešnosť ich konzumácie z dôvodu obsahu vitamínov, ktoré ich telo veľmi potrebuje. Fotky tu:

20221012 110332 800x600

 

Šarkaniáda

Šarkaniáda je typická pre jesenné obdobie v našej materskej škole. Stala sa našou neodmysliteľnou každoročnou súčasťou, ktorá približuje toto ročné obdobie deťom zážitkovým spôsobom. Výroba šarkanov, ich let a úsmevy detí nás sprevádzali dňa 7.10.2022. Atmosféru dotváralo krásne slnečné počasie a pestrofarebné listy na stromoch. Zážitok umocňovali vlastnoručne vyrobené šarkany detí. Pri výrobe šarkanov preukázali svoju šikovnosť. Najväčším šarkanom sme sa preukázali aj v OC Klinec v Námestove. Deti mali zo šarkanov veľkú radosť a krásny zážitok. Predškoláci z triedy Lienky vyrábali šarkanov v spolupráci so svojími mamičkami. Fotky tu:

20221007 104443 800x600

 

 Oznámenie o zvýšení poplatkov

Dňa 26.10.2022 obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí určilo Všeobecne záväzným nariadením č.2/2022 od 01.11.2022 nasledujúcu výšku príspevkov:

 • Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy pre deti, ktoré neplnia povinné predprimárne vzdelávanie je 16,00 €.
 • Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 10,00 €.
 • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálnibola zahrnutá do mesačných zálohových platieb stanovených na začiatku školského roka.

                                                                     

 

  ZMENA REALIZÁCIE PLATIEB V  ŚKOLSKEJ JEDÁLNI.

   

       Šeky  na  úhradu stravy v školskej jedálni sa  používať  už nebudú.

       PLATBA BUDE MOŽNÁ : - INTERNET BANKINGOM

                                                   - TRVALÝM BANKOVÝM PREVODOM / zadať platbu na 10 opakovaní od septembra – júna /

 

Realizácia  platieb v Šj Lomná:  vždy vopred do 10-teho v mesiaci

Číslo účtu: 404 600 7003/ 5600       Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Lomná 36,

IBAN :  SK62 5600 0000 0040 4600 7003

Variabilný symbol :  má každé dieťa svoje /  pýtať vedúcu Šj

Špecifický symbol :    0000

Konštantný symbol : 0308

Správa pre adresáta :  meno a priezvisko dieťaťa             

Suma :       40,00 €       celodenná /desiata, obed, olovrant/

                   35,00 €       poldenná  / desiata, obed/

                     8,00 €        desiata      / desiata/

Vyberte si sumu podľa kategórie do ktorej ste zapísali dieťa MŠ .

 Každý mesiac sa bude platiť rovnaká suma.  Preplatky  Vám budú vrátené  v mesiaci júl. Nedoplatky bude potrebné  doplatiť v mesiaci júl.

 

Pokyny:

 • Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravy je nutné riešiť s vedúcou Šj.
 • Hlásiť zmenu kategórie . / celodenná, poldenná, desiata /
 • V prípade neuhradenia príspevku na stravovanie môže Šj odhlásiť stravníka zo stravovania

 

 

Oznam

Zástupkyňa pre materskú školu v Lomnej oznamuje rodičom detí, ktoré budú navštevovať MŠ v školskom roku 2022/2023, že dňa 30.08.2022 sa bude konať o 15:00 hodine rodičovské združenie v budove materskej školy.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

POKYNY K OTVORENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

Milí rodičia a deti!

Materská škola bude v prevádzke od piatku 02.09.2022.

 • Vstup do budovy materskej školy je povolený len s podpísaným tlačivom Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa, ktoré nájdete Tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj v priestoroch materskej školy.
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa bude potrebné doniesť vždy, keď dieťa vynechá v škôlke 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (okrem soboty a nedele, teda aj po letných, vianočných a jarných prázdninách).
 • Do budovy školy môžu so svojimi deťmi vstúpiť ajsprevádzajúce osoby.
 • Deti ani sprevádzajúce osoby nemusia mať rúška/respirátory.
 • Pre predškolákov je vzdelávanie v materskej škole povinné. Preto rodič musí ospravedlniť každú neúčasť svojho dieťa na výchovnovzdelávacom procese. Zo zdravotných dôvodov môže ospravedlniť rodič na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (okrem soboty a nedele). Pri viacdennej neúčasti musí doniesť potvrdenie od lekára.
 • Mladšie deti, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné, nemusia doniesť ospravedlnenie.
 • Izolácia v prípade ochorenia Covid 19 je povinná len pre pozitívnu osobu.

 

              Ukončenie školského roka        

Naši predškoláci sa rozlúčili v posledný deň školského roka, t.j. 30.06.2020. Deti sa ráno zúčastnili na sv. omši, neskôr si v triede zatancovali, zaspievali piesne na rozlúčku. Nechýbali ani darčeky. Tablo, ktoré sme si vytvorili nám bude pripomínať našich budúcich prváčikov. Prajeme im veľa úspechov v škole.

 

20220630 112117

 

 

Beseda s lesníkom

V mesiaci jún deti z našej MŠ navštívili lesníka Karola Bodoríka. Porozprával im o tom, prečo potrebujeme lesy; a aké zvieratá žijú v našich lesoch. Deti mohli vidieť ozajstné parohy, či lesnícke prestrojenie, počuť zvuky rôznej zvery. Deti mali zážitok z pozerania prezentácie o lesoch, ale aj z toho, ako im lesník hral na lesnom rohu.

Fotky tu:

20220622 101326 

Spievajže si, spievaj si

Dňa 21. júna 2022 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert. Programom nás sprevádzali manželia Hlbockí z Piešťan. Pripravili si pásmo ľudových piesní a zvykov z rôznych kútov Slovenska. Porozprávali a ukázali  nám tiež hudobné nástroje, ktoré sú súčasťou ľudovej klenotnice. Ďakujeme, že obohatili naše vedomosti o nové poznatky z oblasti hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.        

Fotky tu:

20220621 084453

 

Beseda so včelárom

V mesiaci jún sa deti našej materskej školy zúčastnili zaujímavej a pútavej besedy "Život včiel a ich význam pre ľudstvo". Svoje skúsenosti a vedomosti prišiel deťom odovzdať včelár Anton Antušák. Oboznámil nás s úlohou kráľovnej, no a samozrejme aj s namáhavou prácou pri celoročnej starostlivosti o úle, spracovaním medu, výrobou rámikov do úľa. Deti sa mohli všetkého dotknúť (plasty, vosk, rámček, dymák). Vypočuli si odpoveď na otázku: " Čo robiť, ak ma uštipne včela?" Beseda neobišla ani ochutnávku včelárskych produktov, a to sladkého medu.                                                                                   

Fotky tu:

20220617 103738 800x600

 

Hviezdoslavček

V utorok 14. júna 2022 sa v priestoroch areálu Hviezdoslavovej horárne uskutočnilo podujatie v prednese poézie a prózy detí materských škôl. Z našej materskej školy sa zúčastnili tri deti: Olívia Gorčáková, Dianka Ľubová a Mário Pacoň. Za krásny prednes  dostali medailu a diplom.

fotky tu:

20220614 100644 800x600

 

     Ďeň Matiek

Druhú májovú nedeľu oslavujeme na Slovensku Deň matiek. Pri tejto príležitosti sme sa v nedeľu 8. mája 2022 stretli v kultúrnom dome na slávnostnom programe, ktorý si pripravili deti materskej školy i žiaci základnej školy. Po úvodnom slove pani riaditeľky a príhovore pána starostu sa kultúrny dom rozozvučal básňami, scénkami, radostným spevom a tancom detí.  Svoju vďaku prejavili deti aj darčekom, ktorý odovzdali mamičkám osobne.  

fotky tu:

 05

 

Koncoročný výlet

Dňa 30.05.2022 sa deti z našej MŠ  zúčastnili školského výletu. Tento rok sme sa vybrali na Oravský hrad. Oravské múzeum pripravilo pre najmenších návštevníkov krásne podujatie. Deti prežili s princeznou Dúhenkou príbeh, ktorý bol plný čarovných a rozprávkových bytostí. Čakalo ich dobrodružstvo a zábavné úlohy, ktoré splnili. Za odmenu dostali krásne farby dúhy, ktorými potešili princeznú. 

Fotky tu:

20220531 092712

 

Športová olympiáda

Dňa 26. mája 2022 sa deti z našej MŠ zúčastnili v ZŠ Oravská Polhora 23. ročníka športovej olympiády MŠ. Deti plnili rôzne úlohy a to: v štafetovom behu, hode do diaľky, a skoku z miesta. Deťom sa športové aktivity veľmi páčili. 

Fotky tu:

P1010033

 

Záhradné kvety

Čo sa všetko zmení v záhrade príchodom jari? Aké jarné kvety poznáme? Aj tento týždeň sme mali možnosť naučiť sa poznávať rôzne záhradné kvety. Triedu sme si vyzdobili vlastným vytvorením rôznych rozkvitnutých kvetov. Pomenovali sme si farby, ktorými kvietky rastú. V záhrade vytvorenej deťmi sme počítali lupienky kvetov. Aktivita sa deťom veľmi páčila.

Fotky tu:

20220511 105419

 

Divadlo v ZŠ

Deti z našej MŠ sa už nevedeli dočkať divadla s rozprávkou O Jankovi a Marienke, ktoré im predstavili družinári ZŠ. Je to príbeh dvoch najslávnejších súrodencov na svete. Rozpráva sa v ňom o perníkovej chalúpke, o zlej ježibabe, ktorá by chcela zjesť chlapca, ale nemá na to zuby a hlavne o dvoch deťoch, veľmi múdrych bytostiach, ktoré si poradili a svoje problémy vyriešili aj bez dospelých. Áno, tento príbeh ste už iste stokrát počuli. Lenže v divadle ho môžete aj vidieť! A naozaj všetky deti mali krásny hlboký, kultúrny zážitok.

Fotky tu:

20220503 125624

 

OZNAM

Zápis detí do MŠ bude v dňoch od 01.05.2022 do 31.05.2022. Žiadosť o prijatie dieťaťa na preprimárne vzdelávanie si možete vyzdvihnúť osobne v MŠ alebo vytlačiť z nášho webového sídla. K žiadosti je potrebné aj písomné vyhlásenie.

 Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.pdf

Písomné vyhlásenie.pdf

 

  Živá a neživá príroda

Príroda je všetko (hmota, energia a javy), okrem toho, čo vzniklo ľudskou činnosťou. Príroda teda zahŕňa všetko od vesmíru až po najmenšie častice, vrátane všetkých živočíchov, rastlín, minerálov, všetkých prírodných zdrojov a prírodných úkazov. Zahŕňa aj správanie živočíchov a procesy súvisiace s neživou hmotou. Príroda je tvorená z prírodnin. Prírodniny rozdeľujeme na neživé a živé.

Fotky tu:

20220328 080348

 

hdimg10474dbfb891ab4622eed04653f878

 

pozvnka na zpis 2022 oprava

  Pokyny k zápisu

 

Boli sme v 1.triede

Nástup dieťaťa do školy je významným medzníkom v jeho živote. Aj preto dňa  21. marca 2022 zavítali do základnej školy naši predškoláci. Zoznámili sa s prvákmi a veľmi radi si vyskúšali, ako sa sedí v školských laviciach. Prváci im predviedli, že už vedia čítať a počítať. Navzájom sa obdarovali drobnými darčekmi a zaspievali detské pesničky. Všetci sa už tešia na spoločné stretnutia a množstvo pekných zážitkov v budúcom školskom roku.

Fotky tu:

received 497818435172020

 

Z rozprávky do rozprávky

Bolo to dávno, pradávno. Bolo to vtedy, keď ľudia nevedeli čo je televízor, rádio ani počítač. Aby im bolo veselšie, tak si vymýšľali rozprávky. Večer, keď skončili prácu vždy si našli chvíľu na rozprávku. A pretože rozprávka sa vždy končí dobre, mohli si vysnívať aj tie najtajnejšie sny a túžby. Rozprávky mali poučný charakter a to v rozprávkach O repe, O pampúšiku, O zlatej rybke.

Fotky tu:

20220316 080837

 

Návšteva knižnice

Tento mesiac si už tradične spájame nielen s príchodom jari, ale aj s mesiacom knihy. Kniha, najväčší priateľ človeka, je od nepamäti neodmysliteľným spoločníkom mladých, starších, ale aj detí. Tento rok sa nám podarilo navštíviť knižnicu. S veľkou radosťou sme si prezerali knihy aj v našej škôlke. Prečítali sme si množstvo rozprávok, ktoré sme aj zdramatizovali. Deti si s nadšením vyrobili svoje prvé záložky, kde si vymaľovali obrázky.

Fotky tu:

20220316 094557

 

Čím chceš byť?

Už viete, čím by ste sa chceli stať, keď budete veľkí? Aké povolanie by ste chceli vykonávať? Viete, koľko ich je na svete? Jedným z nich je aj práca fotografa. Čo vy na to? Páčila by sa Vám taká práca?

Fotky tu:

received 684757725866832

Už viete, čím by ste sa chceli stať, keď budete veľkí? Aké povolanie by ste chceli vykonávať?

Viete, koľko ich je na svete? Neuveriteľne veľa.

Viac tu: https://materska-skola-leningradska-1.webnode.sk/news/povolania/

 

Už viete, čím by ste sa chceli stať, keď budete veľkí? Aké povolanie by ste chceli vykonávať?

Viete, koľko ich je na svete? Neuveriteľne veľa.

Viac tu: https://materska-skola-leningradska-1.webnode.sk/news/povolania/

Už viete, čím by ste sa chceli stať, keď budete veľkí? Aké povolanie by ste chceli vykonávať?

Viete, koľko ich je na svete? Neuveriteľne veľa.

Viac tu: https://materska-skola-leningradska-1.webnode.sk/news/povolania/

 

Každý máme povolanie,

prácu, čiže zamestnanie.

Jeden trebárs dobre varí,

inému sa v hudbe darí,

ďalší dobre športuje,

iný moru holduje,

Viac tu: https://materska-skola-leningradska-1.webnode.sk/news/povolania/

Každý máme povolanie,

prácu, čiže zamestnanie.

Jeden trebárs dobre varí,

inému sa v hudbe darí,

ďalší dobre športuje,

iný moru holduje,

Viac tu: https://materska-skola-leningradska-1.webnode.sk/news/povolania/

Dleit oznam

 

 Karneval

Fašiangy Turíce Veľká noc príde. Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti, plné zábav a hudby. Dňa 04.02.2022 sa naša MŠ premenila na pestrofarebnú miestnosť plnú rozprávkových postavičiek. Deti sa zabávali, tancovali, spievali a mali radosť z masiek. Za tanec a krásne masky boli odmenené darčekom.

fotky tu:

20220203 095214

Zima, zima tu je

Deti sa konečne dočkali. Radosť z prvého snehu bola veľmi veľká. Zima pevne chytila žezlo do svojich rúk a okolitú krajinu premenila na nepoznanie. Deti sa vybrali do krásnej zimnej prírody, aby si spoločne užívali snehovej nádielky. Zábava sa začala. Breh sa zaplnil deťmi, ktoré sa spúšťali na snehu. Veľkú radosť mali zo stavania snehuliaka, a vytvárania snehového anjela. Deti si aj triedu premenili na zimné kráľovstvo a to: výzdobou, snehuliakmi, tvorením rôznych zimným športov.

fotky tu:

20220118 083114

 

Vianoce

Každý deň deti  počítali dni, ktoré ešte zostávajú do Vianoc. Deti usilovne maľovali, strihali, zdobili stromček, zhotovili rôzne vianočné výtvory z rôzneho materiálu. Tešili sa z týchto činností a navzájom si rozdávali radosť. V triede vládla pokojná predvianočná atmosféra v podobe vianočných piesní, kolied, vône škorice a vianočného stromčeka bez prítomnosti rodičov.

fotky tu:

20211208 095404

 

 

Mikuláš

Svätý Mikuláš chodil 6. decembra po celom svete a zavítal aj do našej škôlky. Každý rok sa deti tešia na toto stretnutie. Deti potešili Mikuláša básničkami a pesničkami. Nakoniec prišlo na rozdávanie darčekov a deti sa s radosťou, niektoré aj s drobným strachom vybrali k Mikulášovi po balíček. Deti sľúbili, že budú poslúchať aj budúci rok a s veľkým ,,Ďakujem“ odprevadili Mikuláša.

fotky tu:

20211206 093213

 

Poznávame zeleninu

Jeseň je ročným obdobím, kedy poznávame zeleninu a jej význam pre zdravie. Aktivitami sme rozvíjali aktívnu slovnú zásobu na základe opisu obrázku. Deti poznávali zeleninu zmyslami. Po dôkladnej príprave a ochutnávke si aj zaspievali. Na pobyte von navštívili obchod COOP Jednoda, kde videli rôzne druhy zeleniny.

 

Deň materských škôl

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Tento významný deň sa organizuje každoročne 4. novembra. Deti v našej MŠ boli sprevádzané rôznymi aktivitami.

fotky tu:

20211105 090911

 

Návšteva cintorína

V piatok, po jesenných prázdninách, tak ako každý rok, sme v čase "Dušičiek"  navštívili cintorín, kde sme sa pomodlili za všetkých zomrelých pri hlavnom kríži a zapálili sme sviečku. Deťom sme vysvetlili zmysel a vážnosť týchto sviatkov

fotky tu:

20211105 102929

 

Úcta k starším

Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je krásna. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre.  A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby nás urobili šťastnými. V takejto úcte sme navštívili spolu s deťmi babku Helenu Žibekovú.

fotky tu:

20211026 105604

 

Šarkaniáda

7.10.2021 bol deň veselých šarkanov. Deti už od rána vyrábali rôzne šarkany. Aby im bolo veselšie, zaspievali si pieseň o jeseni. Okrem týchto malých šarkanov využili aj veľkého pestrofarebného šarkana. Pri silnejšom jesennom vetre vybehli na kopec a tešili sa so vznášajúcim sa šarkanom. Popoludní vymaľovali pracovný list na tému Jeseň.

fotky tu:

20211005 105229 800x600

 

Deň jablka

Deň Jablka sme si pripomenuli rôznymi aktivitami 12.10. 2021. Deti si zaspievali pieseň Červené jabĺčko a Bolo raz jabĺčko krásne. Počúvali s porozumením o význame jablka. Experimentovali s farbami, otláčali jablká farbou na papierové tanieriky. Zacvičili si z jabĺčkami, nosili ich ako ježko. Z PET vrchnákov vytvorili jablko, kde si rozvíjali pinzetový úchop. V spoločenskej hre si rozvíjali matematické predstavy - číselný rad a farby. Spoločne sme si urobili jablkový šalát, ktorý sme zjedli. Trpezlivosť si vyskúšali pri vyfarbovaní jabĺčka, prázdnu plochu výkresu vyplnili maľbou. Bol to vydarený deň, veselý, plný jablkových aktivít a vitamínov. fotky tu:

20211013 100030 800x600

 

Pokyny k otvoreniu školského roka 2021/2022

Otvorenie školského roka 2021/2022  sa začne dňa 6.9.2021 (v pondelok). Vstup do budovy materskej školy je povolený len s rúškom a podpísaným tlačivom Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete TU. Do budovy školy môžu so svojimi deťmi vstúpiť iba sprevádzajúce osoby škôlkarov, ktoré prinesú podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti, ktoré nájdete TU. Tlačivo je možné si vyzdvihnúť aj priamo v materskej škole. 

 

 

hdimg8a407d573053529e291bc7c8b5766b

 

 

Rozlúčka s predškolákmi

Naši predškoláci sa rozlúčili v posledný deň školského roka, t.j. 30.06.2020. Deti sa ráno zúčastnili na sv. omši, neskôr si v triede zatancovali, zaspievali piesne na rozlúčku. Nechýbali ani darčeky. Tablo, ktoré sme si vytvorili nám bude pripomínať našich budúcich prváčikov. Prajeme im veľa úspechov v škole. fotky tu:

20210630 110353

 

Výhra - projekt "Múdre hranie"

Cieľom výzvy projektu "múdre hranie" bolo podporiť zlepšenie vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok. Výzva bola určená materským školám zaradených do siete škôl a školských zariadení SR. Tohto projektu sa zúčastnila aj naša materská škola. Boli sme úspešní, vyhrali sme 500,- eur, ktoré sme využili na nákup rôznych kníh, didaktických hračiek, magnetických geometrických tvarov, matematických hier, ktoré deti využívajú vo dvojiciach, či v skupinách. Zakúpili sme aj rôzne stavebnice, z ktorých si deti stavajú labyrinty, hrady, veže. Rozvíjajú predovšetkým spoluprácu, fantáziu, priestorovú orientáciu. Prínosom sú aj pomôcky na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Deti poznávajú, pozorujú prírodu. Fotky tu:

20210624 082659

Beseda so včelárom

Dňa 04.06.2021 sa deti našej materskej školy zúčastnili zaujímavej a pútavej besedy "Život včiel a ich význam pre ľudstvo". Svoje skúsenosti a vedomosti prišiel deťom odovzdať včelár Anton Antušák. Oboznámil nás s úlohou kráľovnej, no a samozrejme aj s namáhavou prácou pri celoročnej starostlivosti o úle, spracovaním medu, výrobou rámikov do úľa. Deti sa mohli všetkého dotknúť (plasty, vosk, rámček, dymák). Vypočuli si odpoveď na otázku: " Čo robiť, ak ma uštipne včela?" Beseda neobišla ani ochutnávku včelárskych produktov, a to sladkého medu. "Čerešničkou na torte" tejto besedy bol zážitok o dva dni neskôr, keď sme s deťmi pozorovali na školskom dvore včielky na púpavách. Hosťovi sa chceme poďakovať za úžasný zážitok, ktorý mohli deti aj učiteľky prežiť, vidieť a zároveň sa učiť. Fotky tu:

 

20210604 095557

                                                                                                                         

Deň detí v materskej škole

Deň detí sme v našej materskej škole oslávili super. V triede čakalo na deti množstvo veselých úloh a aktivít. Neskôr sme si spoločne zatancovali na veselú pieseň a následne sa začalo súťaženie. Musíme uznať, že to bol skutočne nádherný, ale najmä tvorivý Deň detí so všetkým, čo k tomu patrí. Po všetkých aktivitách deti dostali odmenu vo forme cukríkov a balíčky, ktoré si odniesli domov. Radosť detí si môžete pozrieť tu:

 

20210601 081222


Pokyny od 17. mája 2021

Od pondelka 17. mája 2021 je v platnosti  nové Vyhlásenie o bezinfekčnosti (môžete si ho stiahnuť TU), ktoré nevypĺňate každý pondelok, ale iba v prípade, ak Vaše dieťa preruší dochádzku do MŠ najmenej na 4 po sebe nasledujúce dni vrátane sviatkov a víkendov, napr. ak chýba v piatok + víkend + pondelok. Ďakujeme za porozumenie.

 

Pokyny od 3. mája 2021

Od pondelka 3. mája 2021 už nie je potrebné preukazovať sa negatívnym testom zákonného zástupcu. Potrebné je priniesť len nové čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (môžete si ho stiahnuť TU). Následne ho prinesiete už len v prípade, keď Vaše dieťa preruší dochádzku do materskej školy na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov). Ďakujeme za porozumenie.

 


 


 

 

Zápis detí do 1. ročníka

hdimg208d44c03693aa2a9217cb9138a548

 

Veselá Veľká  noc

Veľká noc je spojená s príchodom jari a ľudové zvyky, ktoré sa v tomto období uskutočňovali, mali zabezpečiť dobrý začiatok hospodárskeho roka: hojnosť, zdravie ľudí aj dosť dobytka. K hlavným symbolom Veľkej noci patrí voda. Voda mala očistný, ale i ozdravujúci charakter. Veľká noc sa slávi prvú nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti. Po Kvetnej nedeli prichádza Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, na ktorý sa deti veľmi tešia. Fotky tu:                    

20210329 125412

 

Jarné prebúdzanie

Voda jemne žblnkoce. Unáša drobné kryhy so sebou. Prvé kvietky sa objavujú spod bielej periny, ktorá už len málo kde pokrýva zem. Spod starých listov vykúkajú mladé výhonky trávy. Všetko sa zobúdza. Začína sa prejavovať jar. Ovocné stromy zakvitli do nevídanej krásy. Lesy sú presýtené farbou zelene. Potok naplnený vodou sa valí svojím korytom nevedno kam. Na lúkach sa objavilo tisíce drobných slniečok. Čo je to? Sú to predsa malé kvietky púpavy, ktoré vykúkajú z trávy. Takto aj deti v našej materskej škole vnímajú ročné obdobie jar. Fotky tu:

 

20210317 080015

 

Marec - mesiac kníh

Tento mesiac si už tradične spájame nielen s príchodom jari, ale aj s mesiacom knihy. Kniha, najväčší priateľ človeka, je od nepamäti neodmysliteľným spoločníkom mladých, starších, ale aj detí. Tento rok sa nám nepodarilo navštíviť knižnicu, ale s veľkou radosťou sme si prezerali knihy v našej škôlke. Prečítali sme si množstvo rozprávok, ktoré sme aj zdramatizovali. Deti si s nadšením vyrobili svoje prvé knihy, kde si lepili, dokresľovali obrázky. Fotky tu:

 

20210304 102348

 

Pokyny k výučbe od 8. marca 2021

Od pondelka 8.marca 2021 pokračuje prezenčná výučba v MŠ aj ZŠ v bežnom režime.

K nástupu do školy je potrebné odovzdať:

 • čestné prehlásenie o tom, či pracujete mimo domova (ak ste ho ešte neposlali po deťoch) TU,
 • nové čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom dieťaťa/žiaka TU,
 • kópiu negatívneho antigénového alebo PCR testu (nie staršieho ako 7 dní), prípadne potvrdenie o výnimke jedného zákonného zástupcu (k nahliadnutiu).

Naďalej platí, že raz za 7 dní sa musia testovať zamestnanci školy a jeden zákonný zástupca dieťaťa/žiaka. Testovanie prebehne v sobotu 06. marca 2021 od 9:00 do 16:00 hod.                        v kultúrnom dome.

Ak dieťa/žiak v pondelok nenastúpi do školy, je potrebné odhlásiť ho zo stravy.

V prípade, že sa zhorší epidemiologická situácia, škola bude zavretá na základe rozhodnutia riaditeľa školy so súhlasom zriaďovateľa.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme ihneď informovať.

 

Pokyny k nástupu detí dňa 8. februára 2021 do MŠ v Lomnej  

 1. Sprevádzajúca osoba pri vstupe do budovy školy odovzdá:
 • vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si môžete vyzdvihnúť ráno pri vstupe do budovy MŠ, alebo stiahnuť TU:
 • kópiu negatívneho testu jedného zákonného zástupcu, príp. potvrdenie o výnimke.

Bez podpísaného čestného vyhlásenia zákonným zástupcom a kópie negatívneho testu sa dieťa nebude môcť zúčastniť vyučovacieho procesu. V prípade potreby Vám kópiu certifikátu urobíme v MŠ.

 1. Vstup do budovy je povolený len s rúškom. Naďalej platia prísne hygienické pravidlá.
 2. Obedy sú nahlásené pre deti, ktorých zákonní zástupcovia prejavili záujem o dochádzku svojho dieťaťa do MŠ v prieskume.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a pochopenie v tomto náročnom období.

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY TU:

 

Karneval

Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti, plné zábav a hudby. Pre deti sme pripravili veselý týždeň fašiangových aktivít. 12. februára sa naša MŠ premenila na pestrofarebnú miestnosť plnú rozprávkových postavičiek. Detský karneval prebehol vo veselej nálade, o ktorú sa postarali pani učiteľky, ktoré s deťmi pripravili veselé tanečné improvizácie. Tety kuchárky zabezpečili pitný režim. Deti sa zabávali, tancovali, spievali a mali radosť z masiek. Za tanec a krásne masky boli  odmenené darčekom. Bol to deň plný radosti, spokojnosti, dobrej nálady, a preto si fašiangové tradície v MŠ zachováme aj naďalej. fotky tu:

20210212 100432

 

 OZNAM

oznam 8.2.oprava

 

OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Lomnej oznamuje, že až do odvolania bude zatvorená základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Žiaci ZŠ sa budú naďalej vyučovať dištančne. Rozhodnutie bolo prijaté v súlade s nariadením Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR z dôvodu pandémie koronavírusu.

 

OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Lomnej oznamuje, že v týždni od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 bude zatvorená základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Žiaci ZŠ sa budú vyučovať dištančne. Pokyny dostanú od triednych učiteliek. Rozhodnutie bolo prijaté v súlade s nariadením Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR z dôvodu pandémie koronavírusu.

Vianoce

Každý deň deti  počítali dni, ktoré ešte zostávajú do Vianoc. Deti usilovne maľovali, strihali, zdobili stromček, zhotovili rôzne vianočné výtvory z rôzneho materiálu. Tešili sa z týchto činností a navzájom si rozdávali radosť. V triede vládla pokojná predvianočná atmosféra v podobe vianočných piesní, kolied, vône škorice a vianočného stromčeka bez prítomnosti rodičov.

fotky tu:

20201211 144503 800x450

Sviatok sv. Mikuláša

Svätý Mikuláš chodil 6. decembra po celom svete a zavítal aj do našej škôlky. Každý rok sa deti tešia na toto stretnutie. Deti potešili Mikuláša básničkami a pesničkami. Nakoniec prišlo na rozdávanie darčekov a deti sa s radosťou, niektoré aj s drobným strachom vybrali k svätému Mikulášovi po balíček. Deti sľúbili, že budú poslúchať aj budúci rok a s veľkým ,,Ďakujem“ odprevadili Mikuláša.

fotky tu:

PC041051 800x600

Boli sme na cintoríne

V piatok, po jesenných prázdninách, tak ako každý rok, sme v čase "Dušičiek"  navštívili cintorín, kde sme sa pomodlili za všetkých zomrelých pri hlavnom kríži a zapálili sme sviečku. Deťom sme vysvetlili zmysel a vážnosť týchto sviatkov.

 

Fotky tu:

20201123 111024

 

Úcta k starším

Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je krásna. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre.  A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby nás urobili šťastnými. V takejto úcte sme prežívali spolu s deťmi spomienku na starších občanov našej obce ale len prezenčne, z dôvodu zákazu vychádzania von pre ochorenie Covid 19.

IMG 20191014 105618 1024 768

Poznávame ľudské telo

Deti prostredníctvom rôznych aktivít poznávali svoje telo. Aplikovali poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy s uplatnením rôznych výtvarných a pracovných techník. Kreslili, maľovali, modelovali. Prejavili radosť a tešili sa nielen zo svojho, ale aj z kamarátovho umeleckého výtvoru. Pri poznávaní častí ľudského tela rozvíjali aj zmyslové vnímanie, hlavne zrak a hmat.

Fotky tu:

20201103 095016

 

Hráme sa s časom

Deti rozlišovali jednotlivé časti dňa, spoznali symboly dňa a noci. Snažili sa pochopiť plynutie času prostredníctvom činností, ktoré vykonávajú počas  dňa.  

 Fotky tu:

20201116 100519

 

Hráme sa na školskom dvore

Krásne jesenné počasie nás vylákalo do prírody, kde sa deti poriadne vyšantili. Tento týždeň sme si pobyt vonku spríjemnili hrami v okolí našej škôlky.

Fotky tu:

20201028 104131 zmensena

 

OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Lomnej oznamuje, že od 12.11.2020 musí priniesť každé dieťa materskej školy nové Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - kliknúť tu. Pre tých rodičov, ktorí si ho nemôžu vytlačiť, bude k dispozícii pri vstupe do materskej školy. 

Vážení rodičia

S účinnosťou od 26.10.2020 je zákonný zástupca povinný dodržiavať nasledujúce pravidlá pri prerušení dochádzky svojho dieťaťa do MŠ:

 1. Zákonný zástupca má povinnosť oznámiť dôvod neprítomnosti dieťaťa.
 1. Zákonný zástupca predkladá vždy po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivo je na webe materskej škôlky v záložke Tlačivá na stiahnutie alebo kliknite tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti). 
 1. Pri prerušení dochádzky na viac ako 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predloží zákonný zástupca pri návrate dieťaťa do materskej školy Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 1. Pri prerušení dochádzky z dôvodu karantény:
 2. podozrenie na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),
 3. ochorenie na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

predloží zákonný zástupca vždy pri návrate dieťaťa do materskej školy Potvrdenie o chorobe vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

V prípade, že nestihnete svoje dieťa odhlásiť z obedu, môže ho prísť vyzdvihnúť len osoba, ktorá nie je v karanténe. Obed bude vydaný pri zadnom vchode do kuchyne.

Oznámenie

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Lomnej oznamuje, že základná škola, materská škola, školský klub detí aj školská jedáleň sú naďalej v prevádzke za dodržiavania prísnych hygienických a protiepidemických opatrení.

ZMENA  JESENNÝCH  PRÁZDNIN

Jesenné prázdniny budú v dňoch:

   30.10.2020 (piatok)

   02.11.2020 (pondelok)

   06.11.2020 (piatok)

   09.11.2020 (pondelok)

 

JESEŇ  PANI  BOHATÁ

Jesenné obdobie, to už nie sú len krásne slnečné dni babieho leta, ale vyskytnú sa aj upršané, chladné a sychravé dni. Jesenná príroda sa každý rok oblieka do pestrých farieb. Farby jesene môžu deti využiť pri vyfarbovaní rôznych jesenných omaľovánok, v poznávaní ovocia, zeleniny, vyrábaní rôznych tvorivých nápadov.

Fotky tu:

20201006 102839 800x450

DEŇ S JABLKOM - ZDRAVÁ  VÝŽIVA

V rámci medzinárodného dňa zdravej výživy sme si pripomenuli Deň zdravia s jablkom. Deň sme začali pesničkou Červené jabĺčko. Deti sa zapojili do rôznych aktivít. Ochutnávali jabĺčka a porovnávali jednotlivé odrody. Každý vie, že jabĺčko je guľaté, červené, žlté či zelené, chutí skvele a obsahuje veľa vitamínov. Čo dodať na záver? Držme sa hesla: Čím viac jabĺčok, tým menej chorôb.

Fotky tu:

20201007 101816 800x450

OZNAM

Do budovy ZŠ a MŠ môžu vstúpiť cudzie osoby (okrem sprevádzajúcich dieťa, prípadne vyzdvihujúcich dieťa/žiaka), len s povolením riaditeľa školy (Príloha 5) a s vypísaním tlačiva (Príloha 6).

Príloha 5

Príloha 6

 Pokyny k zahájeniu školského roka 2020/2021

Dňa 2. septembra 2020 (v stredu) sa začína nový školský rok.

priamo pokyny tu:

Zásady R.O.R. (ruky - odstup - rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz tu:

Súbory na stiahnutie

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

 

Rozlúčka predškolákov

Naši predškoláci sa rozlúčili v posledný deň školského roka, t.j. 30.06.2020. Deti sa ráno zúčastnili na sv. omši, neskôr si v triede zatancovali, zaspievali piesne na rozlúčku. Nechýbali ani darčeky a chutný nanuk. Tablo, ktoré sme si vytvorili nám bude pripomínať našich budúcich prváčikov. Prajeme im veľa úspechov v škole. 

 

IMG 1108 Kopírovať

 

OZNAM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM, SPREVÁDZAJÚCIM OSOBÁM A DEŤOM

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 

OTVORENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

Vážení rodičia, milé deti

S radosťou Vám oznamujeme, že v pondelok 1. júna 2020 o 6:45 hod. sa otvára prevádzka materskej školy. Výchovnovzdelávací proces bude obnovený za dodržiavania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Bližšie informácie Vám budú oznámené. Odporúčame pozrieť si nasledujúce video: https://www.facebook.com/minedu.sk/videos/vb.136081869763376/2999403786807144/?type=2&theater 

 

OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

Zástupkyňa pre materskú školu v Lomnej oznamuje, že v období od 30.apríla do 31.mája 2020 bude prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2020/2021.

Prihlášku môžete podať dvoma spôsobmi:

 1. vyplniť v elektronickej podobe na webovej stránke materskej školy mslomna.sk a poslať na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ,
 2. osobne si vyzdvihnúť a priniesť do materskej školy každú stredu v mesiaci máj v čase od 12:00 do 15:00 hodiny.

zabezpečí dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení na ochranu zdravia a ohrozenia života, ktoré sú zverejnené pri vchode do budovy.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa zatiaľ nevyžaduje.

Deťom, ktoré už navštevovali MŠ nie je potrebné podávať novú žiadosť.

 

Učíme sa hrou na diaľku

Milí rodičia!


Vzhľadom na uvedenú situáciu spojenú s rozširovaním sa koronavírusu Covid 19 budú aj naďalej MŠ zatvorené do odvolania. Na spestrenie voľného času v rámci vašich možností ponúkame deťom ,,Učenie sa hrou na diaľku", v ktorom vám budeme prinášať rôzne aktivity, nápady na kreatívne chvíľky. Budú tam aj rôzne videá, piesne na danú tému, ktorých ciele sú v súlade so Školským vzdelávacím programom. Nebude chýbať ani predškolský špeciál zameraný na predškolákov, ktorý pripravili p. psychologičky z CPPPaP v Námestove.  Ak by mal niekto problém s načítaním aktivity, hry je potrebné stránku mslomna.sk načítať cez Internet Explorer alebo Mozillu Firefox. Prajeme vám veľa zdravia a krásne chvíle s rodinou. Spolu to zvládneme.

 

Moja rodina

Aktivity

https://www.youtube.com/watch?v=alm4CgfAU_k

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-0381e9b2-db3e-4d65-a204-727f07969a9d/play?userResourceContext=false

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-b3bd5dfa-2af2-4853-8ff2-ffa47a3745b5/play?userResourceContext=false

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-7bb07216-1412-4563-b8dd-9e541099a96e?userResourceContext=false

Predškolský špeciál

https://www.youtube.com/watch?v=brdAx7elKL4&t=1s - matematické predstavy

https://www.youtube.com/watch?v=ov_fcdIqnUc&feature=youtu.be - zrakové vnímanie

Piesne

https://www.youtube.com/watch?v=LFVfMvi-Qf0

https://www.youtube.com/watch?v=bePFYsT82rI

https://www.youtube.com/watch?v=DiM7wzAkuYo

 

Domáce zvieratká

Aktivity

https://www.youtube.com/watch?v=956-wbIh2ts

https://www.youtube.com/watch?v=-4L9ZaXSD1khttps://www.youtube.com/watch?v=-4L9ZaXSD1k

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hrave_slovicka_789542_urt_034.html

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hrave_slovicka_789542_urt_106.html

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hrave_slovicka_789542_urt_094.html

Predškolský špeciál

https://www.youtube.com/watch?v=wZDoxHBoJXs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2M40WpwxJCPGO37kcjG6U29FYcaGLE0Hw3fm9-E0zYS6HwN2CNb2dN6w4

-rozvoj grafomotoriky

https://www.youtube.com/watch?v=-fTKmr21n4U - rozvoj sluchového vnímania

Piesne

https://www.youtube.com/watch?v=LwfZhnczCZU

https://www.youtube.com/watch?v=mUhamWEV4NU

https://www.youtube.com/watch?v=H6P_TC7n5pk

https://www.youtube.com/watch?v=448isX-1o_8

Zacvičme si so zvieratkami.pdf

Rozprávka

https://www.youtube.com/watch?v=eU53tixlqWk - Tri prasiatka

 

Veselá Veľká noc

Aktivity

https://www.youtube.com/watch?v=wch2HiL5n7U

https://www.youtube.com/watch?v=VOJeIG5mSgY

https://www.youtube.com/watch?v=1Ylekv0MRw8

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hrave_slovicka_789542_urt_113.html

Piesne

https://www.youtube.com/watch?v=LwfZhnczCZU

https://www.youtube.com/watch?v=PmO9tO1Ds9g

Poďme si zacvičiť

https://www.youtube.com/watch?v=mP6oqvRYjgU

Veľkonočné nápady

https://www.youtube.com/watch?v=6dCpg3VHTKA&list=TLPQMDgwNDIwMjCBbi_p0xvlqA&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=Vc7IC2XWxFw&list=TLPQMDgwNDIwMjCBbi_p0xvlqA&index=2

Predškolský špeciál

https://www.youtube.com/watch?v=zqhwK8S5pKc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20whMhgTEPuQsAjbnCnD5F9ZXfwTQXqdWOj4ZOc8eVFoeaes1A61ThAgQ

- rozvoj jemnej motoriky

Rozprávky

https://www.youtube.com/watch?v=md6K1GxNjtk&feature=youtu.be - Ako sa korbáče stratili

https://www.youtube.com/watch?v=RqpWehBrOuw - Bolo raz jedno teliatko, veľkonočné vajíčko

Biblický príbeh

 

Jar k nám prišla

Aktivity

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-49cc9bc5-725f-459a-a5fb-d5de4cfbf6a7?userResourceContext=false

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-7f550e13-c5e3-4c25-911e-8b6513909830?userResourceContext=false

https://www.youtube.com/watch?v=BqumG1U75xE&t=2s

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_188.html

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_109.html

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_153.html

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_173.html

Piesne

Pieseň  Jar

https://www.youtube.com/watch?v=4HweeyoUkyk

https://www.youtube.com/watch?v=kXsdn480P0w

Tvorivé nápady

Veselé kuriatka:  

https://www.facebook.com/EasyPeasyandFun/videos/2933526783360955/

Predškolácky špeciál

https://www.youtube.com/watch?v=9QDuVsRNzV0&fbclid=IwAR2fHrpiNBZ3ovy9zHJUuRK0F7yuIaJaH9-jbktRmAVz4DIhjZtxD-HbDGA - rozvoj reči

 

MILÍ RODIČIA!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

 

 vakcina

Jarné prázdniny

jarne prazdniny

 

Zimné radovánky

Radosť z prvého snehu bola veľmi veľká. Zima pevne chytila žezlo do svojich rúk a okolitú krajinu premenila na nepoznanie. Deti sa vybrali do krásnej zimnej prírody, aby si spoločne užívali snehovej nádielky. Zábava sa začala. Breh sa zaplnil deťmi, ktoré sa spúšťali na snehu. Veľkú radosť mali zo stavania snehuliaka, a vytvárania snehového anjela. Fotky tu:

IMG 20200123 105707

Fašiangový karneval            

A opäť je tu fašiangové obdobie a s ním aj maškarné plesy a zábavy. Aj u nás v MŠ sa konal karneval, ktorý už deti dlho očakávali. S radosťou si do škôlky priniesli masky a už sa nevedeli dočkať, kedy začne karneval. Vo vyzdobenej triede ich privítal šaško, ktorý ich zabával veselými pesničkami a tancami. Keď si všetci poobdivovali krásne masky, s kamarátmi si zasúťažili a unavili sa pri tancovaní. Silu opäť nabrali z chutného občerstvenia. Napokon bola každá maska odmenená malým darčekom. Takto veselo sme prežili karnevalové dopoludnie. Fotky tu:

IMG 20200206 102123

Boli sme v 1. triede

Do 1. triedy zavítala milá návšteva. Boli to naši škôlkari. Po vzájomnom predstavení nám prváci ukázali, čo sa v 1. triede naučili. Škôlkari prostredníctvom rozprávky O medovníkovom domčeku plnili rôzne úlohy, vyskúšali si ako sa sedí v školských laviciach a kriedou písali na tabuľu. Nakoniec sme si aj zaspievali. Fotky tu:

IMG 20200129 104721

Vianoce u nás v škôlke

Každý deň deti  počítali dni, ktoré ešte zostávajú do Vianoc. Usilovne maľovali, strihali, piekli medovníky a vyzdobili stromček. Tešili sa z týchto činností a navzájom rozdávali radosť. Chuť do práce rozdávala aj    pokojná predvianočná atmosféra v podobe vianočných piesní, kolied, vône škorice a vianočného stromčeka.  Deti svoju radosť vyjadrili aj vo vianočnej besiedke, ktorá sa konala 19.12.2019. Fotky tu:

20191219 115103

Mikuláš medzi nami

Svätý Mikuláš chodil 6. decembra po celom svete a zavítal aj do našej škôlky. Každý rok sa deti tešia na toto stretnutie. Deti potešili svätého Mikuláša básničkami a pesničkami. Nakoniec prišlo na rozdávanie darčekov a deti sa s radosťou, niektoré aj s drobným strachom vybrali k Mikulášovi po balíček. Deti sľúbili, že už budú poslúchať a s veľkým ,,Ďakujeme“ odprevadili svätého Mikuláša. Fotky tu:

IMG 20191206 105850

Návšteva cintorína

V stredu 06.11. po jesenných prázdninách, tak ako každý rok,  sme v čase "Dušičiek"  navštívili cintorín, kde sme sa pomodlili za všetkých zomrelých pri hlavnom kríži a zapálili sme sviečku. Deťom sme vysvetlili zmysel a vážnosť týchto sviatkov. Fotky tu:

P1020216

Október – mesiac úcty k starším

Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre.  A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. V takejto úcte sme prežívali spolu s deťmi stretnutie s babkou v obci Lomná. Fotky tu:

IMG 20191014 105618 1024 768

Deň jablka

Ľudová múdrosť hovorí: Každý deň jablko, od lekára ďaleko..... . Aj tento rok sme si v našej MŠ dňa 09.10.2019 opäť pripomenuli Deň jablka. Deti sa aktívne zapojili do rozhovoru o jabĺčku. Rozprávali, čo všetko môžeme vyrobiť z jabĺčka (kompót, džús, výživu, koláč ....). Zaspievali sme si aj známe piesne o jabĺčku. Fotky tu:

P1020139 1024 768

Divadelné predstavenie s rozprávkou Rumcajs

V utorok 9. októbra 2019 sa naši škôlkári zúčastnili divadelného predstavenia. Zabavili sa na klasickej rozprávke o zbojníkovi Rumcajsovi, ktorú zahrali herci z divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Zbojník Rumcajs, na Slovensku známy z kreslených rozprávok pod menom Rumpel, bol dobrý, láskavý obuvník so zmyslom pre humor a spravodlivosť. Z príbehu sa deti dozvedeli, prečo sa stal z obuvníka zbojníkom, ako sa dostal do väzenia. Stretol sa s Mankou a bojoval s trojhlavým drakom. Vďaka veselým pesničkám sa žiakom netradičné podanie rozprávky veľmi páčilo, aktívne sa zapájali do diania a na záver účinkujúcich hercov odmenili veľkým potleskom. Fotky tu:

00titulka

Jesenné šantenie

Krásne jesenné počasie nás vylákalo do prírody, kde sa deti poriadne vyšantili. Tento týždeň sme si pobyt vonku spríjemnili hrami v blízkosti zeleného domčeka a v okolí našej škôlky. Fotky tu:

20191008 105109 1024 768

Divadelné predstavenie KVIDO

V pondelok 16. septembra 2019 sa našim škôlkarom začal deň trochu netradične. Herec Prokop  deti aktívne zapájal do diania, deti hádali a napodobňovali zvieratká zo ZOO podľa pohybov a zvuku. Zvieratká sa deťom veľmi páčili a účinkujúceho herca odmenili veľkým potleskom. Na záver mu poďakovali za pekné vystúpenie. Fotky tu:

P1020117 1024 768

Vítame Vás

a2a74044 4501 4c2d 829e 2123b4ac58f1

ZačiatokPredch.1234567Nasl.Koniec
Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.