^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Poplatky

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie

 

Desiata

Obed

Olovrant

Réžia

Spolu

Dotácia

K úhrade

Materská škola

deti od 3 do 6 rokov

celodenná strava

0,38

0,90

0,26

0,46

2,00

-

2,00

Materská škola

deti od 3 do 6 rokov

Poldenná strava

0,38

0,90

 

0,46

1,74

 

1,74

Materská škola

deti od 3 do 6 rokov

desiata

0,38

     

0,38

 

0,38

Materská škola

deti od 3 do 6 rokov

celodenná strava HN

0,38

0,90

0,26

0,46

2,00

1,30

0,70

Materská škola

deti od 3 do 6 rokov

poldenná strava HN

0,38

0,90

 

0,46

1,74

1,30

0,44

Materská škola

Deti od 3 do 6 rokov

Desiata HN

0,38

       

1,30

 

Základná škola

1. stupeň

-

1,21

-

0,46

1,67

 

1,67

Základná škola

1.stupeň  HN

-

1,21

-

0,46

1,67

1,30

0,37

Zamestnanci

 

1,41

 

3,00

4,41

 

4,41

Cudzí stravník

 

1,41

 

3,00

4,41

 

4,41

Realizácia platieb: vždy vopred do 10.-teho v mesiaci

 

-         Prostredníctvom prevodu v banke

 

Číslo účtu : 404 600 7003/ 5600                  IBAN SK 62 5600 0000 00404 600 7003

 

Variabilný symbol : -- Špecifický symbol : -- Konštantný symbol : 0308

 

Správa pre adresáta : Meno a priezvisko stravníka

 

Pokyny:

-         Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravy je nutné riešiť s vedúcou ŠJ.

-         Zmena kategórie alebo celkové odhlásenie je možné len k 1. dňu v mesiaci.

-         V prípade neuhradenia príspevku môže ŠJ odhlásiť stravníka zo stravy.

 

-         Na začiatku školského roka sú rodičia povinní vypísať zápisný lístok na stravovanie do 20.08. 

 
Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.