^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Zápis detí do MŠ

Pokyny na zápis detí do MŠ

Do 1. ročníka možno prijať:

 • dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku do 31.08.2022,
 • dieťa, ktoré nedovŕši šesť rokov veku do 31.08.2022 ale má súhlasné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie praktického lekára pre deti a dorast,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s nadaním, ktoré má súhlasné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie praktického lekára pre deti a dorast,
 • dieťa, ktoré dosiahlo školskú spôsobilosť.

Požiadavky na budúceho prváka:

 • vie sa primerane veku správne a zrozumiteľne vyjadrovať,
 • vie správne držať ceruzu v ruke,
 • pozná základné farby, 
 • pozná základné geometrické tvary,
 • vie napočítať do 10,
 • vie sa orientovať v priestore (hore, dole, vpredu, vzadu, vľavo).

 

OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MŠ 

Zástupkyňa pre materskú školu v Lomnej oznamuje, že v období od 30.apríla do 31.mája 2020 bude prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2020/2021.

Prihlášku môžete podať dvoma spôsobmi:

 1. vyplniť v elektronickej podobe na webovej stránke materskej školy mslomna.sk a poslať na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ,
 2. osobne si vyzdvihnúť a priniesť do materskej školy každú stredu v mesiaci máj v čase od 12:00 do 15:00

zabezpečí dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení na ochranu zdravia a ohrozenia života, ktoré sú zverejnené pri vchode do budovy.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa zatiaľ nevyžaduje.

Deťom, ktoré už navštevovali MŠ nie je potrebné podávať novú žiadosť.

    

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) zo dňa 26.3.2020.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Konkrétny spôsob odovzdania žiadostí do MŠ upresníme neskôr.

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.