^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

Šarkaniáda

Šarkaniáda je typická pre jesenné obdobie v našej materskej škole. Stala sa našou neodmysliteľnou každoročnou súčasťou, ktorá približuje toto ročné obdobie deťom zážitkovým spôsobom. Výroba šarkanov, ich let a úsmevy detí nás sprevádzali dňa 7.10.2022. Atmosféru dotváralo krásne slnečné počasie a pestrofarebné listy na stromoch. Zážitok umocňovali vlastnoručne vyrobené šarkany detí. Pri výrobe šarkanov preukázali svoju šikovnosť. Najväčším šarkanom sme sa preukázali aj v OC Klinec v Námestove. Deti mali zo šarkanov veľkú radosť a krásny zážitok. Predškoláci z triedy Lienky vyrábali šarkanov v spolupráci so svojími mamičkami. Fotky tu:

20221007 104443 800x600

 

 Oznámenie o zvýšení poplatkov

Dňa 26.10.2022 obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí určilo Všeobecne záväzným nariadením č.2/2022 od 01.11.2022 nasledujúcu výšku príspevkov:

 • Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy pre deti, ktoré neplnia povinné predprimárne vzdelávanie je 16,00 €.
 • Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je 10,00 €.
 • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálnibola zahrnutá do mesačných zálohových platieb stanovených na začiatku školského roka.

                                                                     

 

  ZMENA REALIZÁCIE PLATIEB V  ŚKOLSKEJ JEDÁLNI.

   

       Šeky  na  úhradu stravy v školskej jedálni sa  používať  už nebudú.

       PLATBA BUDE MOŽNÁ : - INTERNET BANKINGOM

                                                   - TRVALÝM BANKOVÝM PREVODOM / zadať platbu na 10 opakovaní od septembra – júna /

 

Realizácia  platieb v Šj Lomná:  vždy vopred do 10-teho v mesiaci

Číslo účtu: 404 600 7003/ 5600       Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Lomná 36,

IBAN :  SK62 5600 0000 0040 4600 7003

Variabilný symbol :  má každé dieťa svoje /  pýtať vedúcu Šj

Špecifický symbol :    0000

Konštantný symbol : 0308

Správa pre adresáta :  meno a priezvisko dieťaťa             

Suma :       40,00 €       celodenná /desiata, obed, olovrant/

                   35,00 €       poldenná  / desiata, obed/

                     8,00 €        desiata      / desiata/

Vyberte si sumu podľa kategórie do ktorej ste zapísali dieťa MŠ .

 Každý mesiac sa bude platiť rovnaká suma.  Preplatky  Vám budú vrátené  v mesiaci júl. Nedoplatky bude potrebné  doplatiť v mesiaci júl.

 

Pokyny:

 • Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravy je nutné riešiť s vedúcou Šj.
 • Hlásiť zmenu kategórie . / celodenná, poldenná, desiata /
 • V prípade neuhradenia príspevku na stravovanie môže Šj odhlásiť stravníka zo stravovania

 

 

Oznam

Zástupkyňa pre materskú školu v Lomnej oznamuje rodičom detí, ktoré budú navštevovať MŠ v školskom roku 2022/2023, že dňa 30.08.2022 sa bude konať o 15:00 hodine rodičovské združenie v budove materskej školy.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

POKYNY K OTVORENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

Milí rodičia a deti!

Materská škola bude v prevádzke od piatku 02.09.2022.

 • Vstup do budovy materskej školy je povolený len s podpísaným tlačivom Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa, ktoré nájdete Tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj v priestoroch materskej školy.
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa bude potrebné doniesť vždy, keď dieťa vynechá v škôlke 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (okrem soboty a nedele, teda aj po letných, vianočných a jarných prázdninách).
 • Do budovy školy môžu so svojimi deťmi vstúpiť ajsprevádzajúce osoby.
 • Deti ani sprevádzajúce osoby nemusia mať rúška/respirátory.
 • Pre predškolákov je vzdelávanie v materskej škole povinné. Preto rodič musí ospravedlniť každú neúčasť svojho dieťa na výchovnovzdelávacom procese. Zo zdravotných dôvodov môže ospravedlniť rodič na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (okrem soboty a nedele). Pri viacdennej neúčasti musí doniesť potvrdenie od lekára.
 • Mladšie deti, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné, nemusia doniesť ospravedlnenie.
 • Izolácia v prípade ochorenia Covid 19 je povinná len pre pozitívnu osobu.

 

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.