^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Poplatky

Fin. limit

 

Režijné

 

 

Spolu v  €

potravín v €

náklady v €

Deti z MŠ:

desiata

0,28

0,28

0

 

obed

0,68

0,68

0

 

olovrant

0,23

0,23

0

Žiaci 1.st.

 

 

 

 

ZŠ:

obed

1,01

1,01

0

Zamestnanci

obed

2,89

1,19

1,70

Cudzí

 

 

 

 

stravníci

obed

2,89

1,19

1,70

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zákonný zástupca uhrádza výšku fin. príspevku v súlade s finančnými pásmami. O výške príspevku rozhodlo Obecné zastupiteľstvo v Lomnej dňa 11.12.2015 vydaním všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 zo dňa 30.12.2015 s platnosťou od 1. januára 2016.

 

 

 

Realizácia platieb: vždy vopred do 10.-teho v mesiaci

 

-         Prostredníctvom prevodu v banke

-         Šekom – vyzdvihnúť v ŠJ

 

Číslo účtu : 404 600 7003/ 5600                  IBAN SK 62 5600 0000 00404 600 7003

 

Variabilný symbol : -- Špecifický symbol : -- Konštantný symbol : 0308

 

Správa pre adresáta : Meno a priezvisko stravníka

 

Pokyny:

-         Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravy je nutné riešiť s vedúcou ŠJ.

-         Zmena kategórie alebo celkové odhlásenie je možné len k 1. dňu v mesiaci.

-         V prípade neuhradenia príspevku môže ŠJ odhlásiť stravníka zo stravy.

 

-         Na začiatku školského roka sú rodičia povinní vypísať zápisný lístok na stravovanie do 20.08. 

 
Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.